Publications

 • 2024
  Manipulating solvent fluidic dynamics for large-area perovskite film-formation and white light-emitting diodes by:Guangyi Shi§, Zongming Huang§, Ran Qiao§, Wenjing Chen, Zhijian Li, Yaping Li, Kai Mu, Ting Si, Zhengguo Xiao* Nature Communications 15, 1066... 2024
 • 2024
  Large-area flexible perovskite light-emitting diodes enabled by inkjet printing by:Hui Liu, Guangyi Shi, Rashid Khan, Shenglong Chu, Zongming Huang, Tongfei Shi*, Haiding Sun*, Yaping Li, Hongmin Zhou, Peng Xiao, Tao Chen, Zhengguo Xiao* Advanced Materials, 36, 202309... 2024
 • 2024
  High efficiency warm-white light-emitting diodes based on copper-iodide clusters by:Jing-Jing Wang, Li-Zhe Feng, Guangyi Shi, Jun-Nan Yang, Yi-Da Zhang, Huaiyu Xu, Kuang-Hui Song, Tian Chen, Guozhen Zhang, Xu-Sheng Zheng, Fengjia Fan, Zhengguo Xiao, Hong-Bin Yao* Nature Photonics, 18, 200-206,... 2024
 • 2024
  Top-down Induced Crystallization Orientation toward Highly Efficient p-i-n Perovskite Solar Cells by:Xiaofen Jiang, Baoze Liu, Xin Wu*, Shoufeng Zhang, Dong Zhang, Xue Wang, Shuang Gao, Zongming Huang, Haolin Wang, Bo Li, Zhengguo Xiao, Tao Chen, Alex K‐Y Jen, Shuang Xiao*, Shangfeng Yang*, Zonglong Zhu* Advanced Materials 2313524, 20... 2024
 • 2024
  Highly bright and stable single-crystal perovskite light-emitting diodes by:Wenjing Chen§, Zongming Huang§, Haitao Yao§, Yan Liu, Yihan Zhang, Zhijian Li, Hongmin Zhou, Peng Xiao, Tao Chen, Haiding Sun, Jinsong Huang, Zhengguo Xiao* Nature Photonics, 17, 401-407,... 2024
 • 2024
  Negligible ion migration in Tin-based and Tin-doped perovskites by:Kester O. Ighodalo§, Wenjing Chen§, Zheng Liang§, Yongliang Shi, Shenglong Chu, Yihan Zhang, Rashid Khan, Hongmin Zhou, Xu Pan*, Jiajiu Ye*, Zhengguo Xiao* Angew. Chem. Int. Ed. e2022139... 2024